Frequently Asked Questions

ALGEMEEN | GENERAL

Welke labels kunnen terecht bij SCOOP store? Are there constraints on the kind of labels? 

SCOOP store is opgestart om kansen te geven aan nieuwe ontwerpers en merken om een weg te vinden naar het brede publiek. Wij doen langs onze kant de nodige inspanningen om extra merkbekendheid te creëren via verschillende mediakanalen. Alombekende merken zijn deze fase al ontgroeid en wij laten dan ook liever de kansen aan opkomende labels. Producten die je niet overal vindt en ons doen glimlachen. Prijsbeesten van grote design wedstrijden zijn welkom, maar we zijn evenzeer op zoek naar een klein label dat een weg zoekt naar het brede publiek. Daarnaast is SCOOP store altijd gerechtigd producten te weigeren als ze denkt dat deze niet geschikt zijn, of schade kan toebrengen aan het imago van SCOOP store of dat van de andere ondernemers in de winkel. Als u twijfelt of uw product is toegestaan raden we u aan eerst contact met ons op te nemen.

SCOOP store has been launched to give new designers and brands opportunities to find a channel to the general public. We make the necessary efforts to create additional brand awareness through various media channels. Well-known brands have already grown out of this phase, and we prefer to give the chance to upcoming labels. Products that you do not find elsewhere and make us smile. Prizes of major design contests are welcome, but we are also looking for a small labels that are just looking for a wide audience next to their webshop. In addition, SCOOP store is always entitled to refuse products if it thinks they are unsuitable, or may damage the image of SCOOP store or that of other labels in our store. If you are in doubt if your product is allowed, please contact us first.

Hoe krijg ik de inkomsten van mijn verkopen? How do I get my earnings?

Op het einde van elke maand ontvang je een rapport van al je verkochte producten. Je factureert dit bedrag aan SCOOP store en na ontvangst schrijven we het geld dan meteen over naar je bankrekening. Voor handelaars die vrijgesteld zijn van BTW factureer je het bedrag exclusief BTW (BTW dient afgedragen te worden op alle verkochte artikelen in een winkel).  Zo simpel kan het zijn.

At the end of each month, you will receive a sales report of all your products. You invoice this amount to SCOOP store and after receipt we will transfer the money to your bank account. For merchants who are exempt from VAT, you invoice the amount excluding VAT (as VAT needs to be paid on all sold products in a store). It is just this simple.

Hoe lang duurt het vooraleer ik kan starten met verkopen? How long does it take to start selling?

Na ondertekening van het contract duurt het ongeveer 10 werkdagen om van start te gaan met de verkoop van je producten in onze winkels. In sommige gevallen kan dit sneller gaan. Dit hangt grotendeels af van van aantal producten en je eigen voorbereiding (productlijst, prijzen, levering goederen). 

After signing the contract it takes about 10 business days to start selling your products in our stores. In some cases this can go even faster. This largely depends on the number of products and your own preparation (product list, prices, delivery goods).

Hoeveel kost het om te verkopen via SCOOP store? How much does it cost to sell at SCOOP store?

Voor onze diensten rekenen wij een vast maandbedrag en een commissie aan. Onze tarieven beginnen vanaf 129 euro per maand (no kidding). Onze prijzen variëren in functie van de oppervlakte, type product en de looptijd van het huurcontract. Wij bieden steeds een offerte op maat rekening houdende met uw type van producten. Wij vragen daarnaast een éénmalige opstartvergoeding voor de administratieve verwerking (kassasysteem, website, etc). Deze bedraagt 125 euro. Vanaf we samen van start zijn gegaan, betaalt u dus enkel de maandelijkse vergoeding. U weet dus perfect waar u aan toe bent vanaf het begin.

For our services, we charge a monthly fee composed of a fixed amount and a commission on the sold products. Our rates start from 129 euros a month (no kidding). Our prices vary according to the store space, type of product and contract duration. We always offer a tailor made bid based on your type of products. We also request a one-time startup fee for administrative processing (cash system, website, etc). This amounts to 125 euros. After the start, you will thus only pay for the monthly fee. You know perfectly what you will pay for as of the start.

BTW INFORMATIE | VAT INFORMATION

Heb ik een BTW nummer nodig? Do I need a VAT number?

Ja. Indien u hier nog niet over beschikt, zal u hiervoor het nodige dienen te doen alvorens u van start kan gaan. Dit is echter heel wat eenvoudiger en goedkoper dan velen denken. Wij raden aan om u te wenden tot het ondernemingsloket. Zij geven u heldere en correcte informatie over alle nodige formaliteiten en helpen u van a tot z bij de opzet hiervan. Zij kunnen met u bekijken of u in aanmerking komt om te starten als zelfstandige. Je kan je daar inschrijven in de kruispuntbank van ondernemingen (KBO). En het is ook bij het ondernemingsloket dat je een BTW-nummer kan aanvragen. De inschrijving in de KBO kost je 81,5 euro, de aanvraag van een BTW nummer ongeveer 60 euro (afhankelijk van het ondernemingsloket).

Yes. If you do not have this, you will need to do this before you can start. However, this is a lot simpler and cheaper than many think. We recommend that you turn to the official supporting organizations such as the ‘ondernemingsloket’. They give you clear and correct information about all necessary formalities and will help you from a to z. They can check with you whether you are eligible to start as self-employed. You can register there at the crossroads of companies (KBO) and request a VAT number. The registration in the KBO costs you 81.5 euros, the application of a VAT number is approximately 60 euros.

Wie regelt de BTW aangifte van de verkochte producten? Do I have to declare VAT?

Dat regelt u. De producten zijn van u, totdat ze worden verkocht aan de consument. Het zijn dus nooit onze producten, het is dus ook nooit onze verkoopomzet. U ontvangt van ons uw volledige verkoopomzet inclusief BTW. U bent dus ook zelf verantwoordelijk voor de BTW aangifte. Indien u bent vrijgesteld van BTW, dan ontvangt u de verkoopomzet exclusief BTW, gezien   op alle verkochte goederen in de winkel BTW dient afgedragen te worden. Uw boekhouder kan u hierbij helpen. Voor het vinden van een erkende boekhouder in uw buurt kan u terecht op www.bibf.be.

You are responsible for your own VAT declaration. The products are yours until they are sold to the consumer (we never buy products). You will receive our sales turnover including VAT. You are therefore also responsible for the VAT declaration. If you are exempt from VAT, you will receive sales turnover excluding VAT as all the goods sold are eligble to VAT. Your accountant can help you with this. To find a recognized accountant in your area, visit www.bibf.be.

CONTRACT

Voor hoe lang kan ik huren? For how long do I rent?

Wij bieden contracten aan van 6 en 12 maanden. Hoe langer je huurt, hoe meer korting je krijgt;-). Wij bevelen zelf aan om voor minstens 12 maanden te huren gezien het opbouwen van je merk tijd nodig heeft. Rome is niet op één dag gebouwd…

We offer contracts from 6 to 12 months. The longer you rent, the more discount you get ;-). We recommend that you rent for at least 12 months as building your label needs time. Rome was not built in one day…

Is er een contract? Is there a contract?

Er is uiteraard een overeenkomst die we maken. Deze overeenkomst wordt met u in detail besproken tijdens een vrijblijvend gesprek. Goede afspraken vanaf de start zijn essentieel voor een goede samenwerking. 

There is of course a formal contract. This contract is discussed in detail in our introductory meeting so that we know what to expect from each other. Good agreements are essential for a good collaboration.

Wat met winkeldiefstal? What about shop lifting?

Geen enkele winkel wordt graag bestolen. Bij SCOOP store doen we dan ook al het mogelijke om diefstal te vermijden en streng op te treden, zoals onder meer: anti-diefstal poortjes (AM technologie), paskamer beveiliging (tegen verwijderen van artikelbeveiliging), beveiligingscamera’s, duidelijke anti-diefstal procedures, sterk opgeleid winkelpersoneel, ruimtelijk doordachte winkelinrichting, checks op grote zakken en trolleys en samenwerking met lokale politie. Dit zal allemaal zorgen voor een zo laag mogelijke winkeldiefstal. We raden u echter aan om winkeldiefstal te verrekenen in uw verkoopprijs.

No store likes shop lifting. At SCOOP store, we therefore do everything possible to avoid theft and to act strictly, such as: anti-theft ports (AM technology), fitting room security (anti-theft removal), security cameras, clear anti-theft procedures, highly trained store crew, spatially thought-out shop, big bag checks and trolleys and cooperation with local police. This minimizes shop lifting. However, we recommend that you calculate shopping theft at your selling price.

Wie is verantwoordelijk voor winkelinrichting? Who is responsible for visual merchandising?

Wij. Onze visual merchandisers zorgen voor de ganse winkelinrichting zodat uw producten professioneel naar voren worden gebracht en SCOOP store een consistente look & feel behoudt. Wij zijn geen verzameling van shop-in-shops. U kan point of sales materiaal aanbrengen, maar wij behouden zelf het recht dit al of niet te gebruiken.

We are. Our visual merchandisers take care of the placement of the products in store and visual merchandising to make sure that we have a consistent look and feel. We are not a bunch of mini shop-in-shops. You can provide supporting point of sales materials, but  it is up to us to use it or not.

Hoe houd ik mijn voorraadniveau bij? How do I keep track of my inventory?

Bij levering registreren wij alle producten in ons voorraadsysteem. Zodra een product wordt verkocht, wordt dit automatisch door het kassasysteem van de voorraad afgetrokken. Vanuit de verkoopsrapporten kan u zelf bepalen of het nodig is om uw voorraad aan te vullen. Wanneer wij tussentijds merken dat er onvoldoende producten aanwezig zijn en u hierdoor verkopen dreigt te missen, contacteren wij u meteen (wij willen ook geen lege winkelrekken). U kunt nieuwe voorraad naar de winkel brengen of ons per post zenden. Onze winkels in Mechelen en Antwerpen zijn tevens Kiala / UPS afhaalpunten (voordelig tarief). Als u merkt dat u te vaak voorraad moet aanvullen, kunt u extra voorraadopslag  in ons magazijn bestellen. 

Upon delivery, we register all products in our stock system. As soon as a product is sold, it is automatically deducted from the inventory. From the sales reports you can decide if it is necessary to complete your stock. If we notice in the meantime that there are insufficient products present and you are likely to miss sales, we will contact you (we also do not want empty shelves). You can bring new stock to the store or send us by courier. Our stores in Mechelen and Antwerp are also Kiala / UPS access points. If you find that you need to add stock too often, you can order additional stock in our warehouse.

Hoe stuur ik voorraad naar SCOOP store? How do I send products to SCOOP store?

U vult vooraf het standaard productformulier in met een oplijsting van de producten, de verkoopprijs en de aantallen. U stuurt dit formulier per mail door en geeft de verwachte leverdatum aan.  Wij vragen dat u dit 7 kalenderdagen doet voor de levering. Op deze manier hebben wij de tijd om de items in ons kassasysteem in te brengen en de labeling voor te bereiden. Wij maken dan   in het kassasysteem eventuele nieuwe producten aan zodat deze meteen kunnen verkocht worden. U kan de producten zelf naar de winkel brengen of deze per pakketdienst versturen. Gelieve te vermijden om voorraad te leveren tijdens piekmomenten in het weekend. Bij ontvangst van de goederen zetten wij deze in het systeem. Eventuele verschillen worden aan u doorgegeven. Voor de opstart nemen wij dit met u in detail door zodat dit vanaf de eerste levering vlot verloopt.

You fill out in advance the standard product form with a list of products, the sales price and the number of items. You send this form by mail to us and indicate the expected delivery date. We ask that you do this for 7 calendar days before delivery. In this way we have the time to input the produtcs into our point of sales system and prepare the labeling. We will then create new products in the point of sales system so that they can be sold immediately. You can either bring the products to the store or send them by parcel service (UPS preferred). Please avoid supplying stock during peak times and weekends (we give priority to helping customers and selling products). Upon receipt of the goods we check the amounts and active them in the system. Any stock differences will be communicated to you. Before starting, we will take explain this procedure in detail to you so that it runs smoothly from the first delivery.

Other questions? Contact us! We don’t bite.